ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562

14 สิงหาคม 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้อง Group study and Coffee corner (ภายในห้องสมุด) จำนวน 4 หัวข้อดังนี้

1. EndnoteX9 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
2. Journal Quality Evaluation for Publishing การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
3. Review and Search for literature การสืบค้นสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. Turnitin การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/8SnTugm4KfZTkhT16 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://shorturl.at/htvLS
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5393 5071 หรือ email : amslibref@gmail.com หรือ facebook : AMSlibCMU

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคมาด้วย

แกลลอรี่