หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ ถวายรายงานโครงการวิจัยต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

24 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับงานวิจัย “โครงการการเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาหมอกควัน โดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy ในประเทศไทย” ซึ่งงานวิจัยด้าน DustBoy และ FireBoy เป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่ถูกนำมาใช้สำหรับการสื่อสารความเสี่ยงในวิกฤตฝุ่นควันของประเทศไทย ในงาน Thailand Research Expo 2020 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่