CAMT ต้อนรับคณะดูงานสมาชิกวุฒิสภา การจัดทำแพลตฟอร์มย่านล้านนาสร้างสรรค์

24 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. มณิษวาส จินตพิทักษ์ อาจารย์ ดร.เกียรติกร สำอางกูล อาจารย์ ดร.พชร ตินะมาส อาจารย์ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ดร.สุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ นักวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และนายต่อพงษ์ เสมอใจ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานกรรมการสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อประชุมและหารือร่วมกันในประเด็นความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำ แพลตฟอร์มย่านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Community Platform) โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบแพลตฟอร์ม UGC ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
          แพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นการพัฒนาโลกเสมือนสามมิติ (Virtual World) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและต่างชาติ ในรูปแบบประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ผ่านเทคโนโลยี AR ด้วยมุมมอง 360 องศา โดยการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงความศรัทธา (Interactive map) และนำทางด้วย Google map อาทิ วัดพระสิงห์ ประตูท่าแพ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยการส่งเสริมการหมุนเวียนรายได้สู่ร้านค้าที่อยู่ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งโครงการแพลตฟอร์มย่านล้านนาสร้างสรรค์ นี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ Creative Economy ที่นำศาสตร์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ผนวกกับวัฒนธรรมที่โดดเด่นน่าสนใจให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมและชุมชนให้ยั่งยืน ตลอดจนแสวงหาแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และแสวงหาแนวทางการดำเนินงานให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนใช้แพลตฟอร์มย่านล้านนาสร้างสรรค์ต่อไป ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี


แกลลอรี่