กิจกรรมอบรมการใช้งาน " Microsoft HoloLens "

31 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งาน " Microsoft HoloLens " สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง VDO wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่