นศ.วิจิตรศิลป์ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาสื่อประสม งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65

25 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ โดยผลงานชื่อ “วิถีชีวิตชนบทร่วมสมัย” ของ นายวรรณวิทย์ เพ็ชรตีบ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาสื่อประสม ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
แกลลอรี่