หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai (Mae Taeng Trip)

22 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

กิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai: Mae Taeng Trip
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai (Mae Taeng Trip) ภายใต้โครงการการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Program) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ วัดบ้านเด่นสรีศรีเมืองแกน และอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษานานาชาติจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 34 คน
แกลลอรี่