กิจกรรม Roadshow โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

3 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดกิจกรรม Roadshow โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับการออกแบบเชิงประหยัดพลังงาน" โดย อาจารย์จุลพร นันทพานิช อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เรื่อง “Integrating Design Into Nature : Part II” โดย คุณจีรเวช หงสกุล Founder IDIN Architects พร้อมการแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และการส่งผลงานเข้าประกวด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Auditorium คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

แกลลอรี่