กิจกรรมถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเป็นนักจัดการการเรียนรู้ในเมือง เพื่อการเตรียมพร้อมสู่พลเมืองของเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

5 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์กิจกรรมถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเป็นนักจัดการการเรียนรู้ในเมือง เพื่อการเตรียมพร้อมสู่พลเมืองของเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ การขับเคลื่อนเยาวชนคนลำพูน เพื่อเตรียมพร้อมสู่พลเมืองของเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ซึ่งได้รับทุนนักวิจัยรุ่นกลาง มช. โดยมี ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการโดยกิจกรรมได้ชวนน้องเยาวชนร่วมกันสรุปบทเรียนการดำเนินงานสร้างนักจัดการการเรียนรู้ในเมือง เพื่อการเตรียมพร้อมสู่พลเมืองของเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO และข้อคิดเห็นของการต่อยอดการขับเคลื่อนพลเมืองของเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO และเสนอความต้องการของเยาวชนนักจัดการเมืองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต#ทุนนักวิจัยรุ่นกลางมช. #CMU #MDRI #เด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

แกลลอรี่