หารือและติดตามงานวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุเศษเหลือของกัญชาทางการแพทย์

10 พฤศจิกายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมงานนักวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุเศษเหลือของกัญชาทางการแพทย์ โดยมี อาจารย์ ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง นักวิจัยร่วม เข้าหารือและติดตามงานวิจัยฯ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าศึกษาดูงานร่วมด้วยโดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนางสาวสิริน ชะเอมเทศ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ให้การต้อนรับ ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ตำบล แม่สุก อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
แกลลอรี่