การฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course”

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course” ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทันตกรรมรากเทียม และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะขั้นสูงทางหัตถการให้กับทันตแพทย์ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น