บรรณารักษ์สำนักหอสมุดได้รับการคัดเลือกเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2019 8th International Conference on Innovation, Knowledge, and Management (ICIKM)

2 กันยายน 2562

สำนักหอสมุด

นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางทิพวรรณ สุขรวย หัวหน้างานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2019 8th International Conference on Innovation, Knowledge, and Management (ICIKM) จัดโดย คณะกรรมการผู้จัดทำวารสารวิชาการ International Journal of Innovation, Management and Technology ร่วมกับ Mississippi State University, Purdue University Northwest และ The Hong Kong Polytechnic University หัวข้อเรื่อง The less-used books management using Knowledge Management at Library and Information Health Science Department, Chiang Mai University Library ประเภทบรรยายในกลุ่ม Knowledge Management ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562


การประชุมวิชาการนานาชาติ ICIKM เป็นการประชุมวิชาการที่แสวงหาการผลงานวิจัยและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (practice into work) จากการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ อันจุดประกายให้เกิดการลงมือปฏิบัติ การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลง โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในฐานข้อมูล EI Compendex, Scopus 

แกลลอรี่