นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลในโครงการประกวดเฟ้นหาสุดยอด Senior project ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นางสาวกัลยรักษ์ จินดาพรรณ นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลในโครงการประกวดเฟ้นหาสุดยอด Senior project ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Project & Beyond Senior Project Breaking Through) จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อภาคนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการแยก T-lymphocytes และ Monocytes ออกจาก Peripheral blood mononuclear cells โดยระบบ Magnetic bead depletion” โดยมี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ข้อมูลโดย : คณะเทคนิคการแพทย์
แกลลอรี่