ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่

10 พฤศจิกายน 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จ.เชียงใหม่) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชากาา ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางลาลิตยา นุ่มมีศรี หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาววริภัทร จีนโน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30. น.-11.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 


แกลลอรี่