นศ. CAMT ชนะเลิศประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ระดับอุดมศึกษา ประเภท Software Innovation ภายใต้แนวคิด New Gen Energy Research Showcase

18 มกราคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 ทีม EVONE ที่สร้างสรรค์ผลงานแอปพลิเคชันให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมีสมาชิก ได้แก่
  1. นายกิติพัฒน์ ปานช้าง
  2. นางสาวเชี่ยวโหยว ฟง
  3. นายปานเทพ พานแก้ว
  4. นายอัฐกร บางสินธุ
          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
          ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลกว่า 100,000 จากงานนักวิจัยพลังงานรุ่นใหม่ ในการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด New Gen Energy Research Showcase ประเภท software Innovation การพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ในรูปแบบนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมวิจัยเข้าร่วมทั้งหมด 148 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 24 ทีม รวมเงินรางวัลมูลค่า 400,000 บาท จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) สำหรับพิธีมอบรางวัล มีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้กับนักวิจัยพลังงานรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 ณ ลานกิจกรรม UNION Co-Event Space Zone A ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์
แกลลอรี่