พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 มกราคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,368 คน จาก 22 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 สถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ท่าน และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

 • นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 • นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • นายสมชัย สมัยสุต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • Prof.Masaaki Tokuda M.D.,Ph.D. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์) คณะเกษตรศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
แกลลอรี่