CAMT ร่วมพิธีเปิด อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยคุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. ร่วมพิธีเปิด “อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร” (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน โดยอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ดำเนินการก่อสร้างตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการ บูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่