ร่วมแสดงความยินดีกับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

23 มกราคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น อดีตผู้บริหารคณะฯ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันซ้อมใหญ่พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

แกลลอรี่