วิศวกรรมบูรณาการ มช. จับมือ Exxon Mobil ออกแบบหลักสูตรแนวใหม่ร่วมกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็กซอนโมบิล ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้สืบเนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการมีความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการออกแบบหลักสูตรแนวใหม่พร้อมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนหารือแนวทางการสร้างการเรียนการสอนแบบใหม่อันจะสามารถส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการให้ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัท รวมถึงความสนใจของนักศึกษายุคใหม่ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30367
แกลลอรี่