พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน (Non-Degree รุ่นที่ 1)

16 พฤศจิกายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน สามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ตลอดจนมีแนวทางในการสร้าง อาชีพ ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนและสถานบริบาล การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 - 25 มีนาคม 2566

แกลลอรี่