ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาการระบบประสาทและจิตใจในเด็กและวัยรุ่น (NPD Center) และลงนามความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการระบบประสาทและจิตใจในเด็กและวัยรุ่น

25 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์

     ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาการระบบประสาทและจิตใจในเด็กและวัยรุ่น (NPD Center) และลงนามความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการระบบประสาทและจิตใจในเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับ นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เพื่อร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษานกลุ่มผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติด้านระบบประสาทและพัฒนาการ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ "คลื่นไฟฟ้าสมองกับพัฒนาการทางระบบประสาทและจิตใจในเด็กและวัยรุ่น” โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยจากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการ และบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567
แกลลอรี่