คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชลี วิเลิศศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท งานวรรณกรรม

29 มิถุนายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทงานวรรณกรรม ในชื่อผลงาน "แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวิชาการ สำหรับค้นหาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ" (CMUBS Journal Finder Application)
แกลลอรี่