ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 มีนาคม 2562

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภลักษณ์ ลัอมลาย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ ห้องนิติสโมสร (CMU JURIS CLUB) ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่