ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) องค์กรสาธารณรัฐประชาชนจีน

7 สิงหาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) องค์กรสาธารณรัฐประชาชนจีน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ หัวหน้าหัวหน้าศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (AFCC) และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ Prof. Dr. Yongping YANG, General Director of XTBG และคณะ ในการหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการวิจัยด้านการวัดการปลดปล่อยคาร์บอน การจัดการนิเวศวิทยาป่าไม้ รวมถึงระบบนิเวศเกษตรด้านอื่นๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ และได้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง XTBG และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Dr. Yongping YANG, General Director of XTBG โดยคณะเกษตรศาสตร์และ XTBG ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ANSO Scholarshipfor Young Talents) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิเวศวิทยา (Master Degree Program in Ecology) ร่วมงานประชุม ThaiFlux workshop 2563 โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และลักษณะทางชีพลักษณ์โดยใช้ดัชนีสีทรงพุ่มของพืชพรรณ ในระบบนิเวศป่าไม้ที่ละติจูดต่างกันตั้งแต่ทางใต้ของ ประเทศจีนถึงภูมิภาคอินโดจีน โดยจะได้สานต่อกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไป

แกลลอรี่