ผู้บริหารและคณาจารย์ CMUBS ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำแนวทางเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา AACSB แก่คณะบริหารธุรกิจฯ มศว.

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 19 มกราคม 2566 ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองหัวหน้าภาควิชาการเงิน และรศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ผสานพลัง CMUBS เป็นวิทยากรแนะนำแนวทางเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา AACSB แก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ : การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยหวังแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในฐานะเป็นคณะบริหารธุรกิจสถาบันแรกของภูมิภาคที่ได้รอบรองมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมมีความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับสากลเช่นเดียวกัน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่