รับสมัครอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

9 มีนาคม 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย "การทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากมะม่วงหิมพานต์ด้วยการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์และวิธีการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองในกลุ่มประชากรวัยรุ่นตอนปลายดังรายละเอียดแนบ
แกลลอรี่