สมาคมไฟฟ้าและพลังงาน IEEE (ประเทศไทย) เยี่ยมชมงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน

2 มิถุนายน 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)(EEAAT) รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร พร้อมด้วยคณะทำงานจาก IEEE Power & Energy Society (Thailand) พร้อมด้วยอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยได้รับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน พร้อมพูดคุย หารือ ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Fifteenth Asia-Pacific Power & Energy Engineering Conference (IEEE – PES APPEEC 2023) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565