คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มอบหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

15 มีนาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัย N95 แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ป้องกันอันตรายจากปัญหาภาวะวิกฤตฝุ่นควัน PM 2.5 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวันอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมี ผู้แทนจากกลุ่มวิชา หน่วยงาน และนักศึกษาแต่ละชั้นปี ร่วมรับมอบและนำแจกจ่ายต่อให้ทั่วถึงทุกคนในคณะฯ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

แกลลอรี่