อาจารย์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564

23 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

                รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ สิงห์ใจ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ และ ดร.เทวสินธุ์ คำปิคา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564  (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบวัดคุณภาพอากาศ” Air Quality Measurement System


อ่านประกาศรางวัล https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6329 

แกลลอรี่