วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พบปะหารือกับผู้ปกครองนักศึกษาจีน ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมคณะ พบปะหารือกับผู้ปกครองของนักศึกษาปัจจุบัน และนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลและทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อสำเร็จการอบรมนักเรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตและสามารถโอนหน่วยกิตเมื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรนานาชาติอื่นๆ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

แกลลอรี่