ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

25 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         วันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้เข้ารับการเชิดชูเกียรติ มีดังนี้

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้แก่ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" อาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
ได้แก่ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2565
รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แก่ รศ.ดร.นาวี กังวาลย์

รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบเชิงวิชาการอย่างสูง
ได้แก่ รศ.ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
ได้แก่ นายถนอม กองใจ

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.นครินทร์ สุวรรณราช (สำนักงานบริหารงานวิจัย) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระเข้ารับมอบกิตติบัตรเชิดชูเกียรติ และอาจารย์-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ เข้ารับการประกาศเกียรติคุณในงานดังกล่าวด้วย

แกลลอรี่