ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการรับรองมาตรฐานสากลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

28 สิงหาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมินจาก Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific Region (FERCAP) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมเพื่อตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ อดีตนายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับ รายนามคณะกรรมการผู้ประเมิน ประกอบด้วย Professor Dr. Juntra Karbwang Laothavorn (FERCAP) Survey Coordinator, Arthur “ATOY” Navarro (FERCAP) Lead Surveyor, Associate Professor Dr. Sirianong Namvongprom (Faculty of Medicine, CMU) Local Surveyor, Assistant Professor Dr. Ratana Komwilaisak (Faculty of Medicine, KKU) Local Surveyor และ Associate Professor Dr. Somporn Sungkarat (Faculty of Associate Medicine Science, CMU) Local Surveyor ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 การประเมินดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563

แกลลอรี่