งานอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การใช้กล้องอินฟราเรดตรวจสุขภาพและปรับปรุงการผลิตในฟาร์มสุกร Training Workshops - Application od Infrared Thermal Camera for Swine health Diagnosis and Production Improvement ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2566

15 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คลินิกสุกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ การใช้กล้องอินฟราเรดตรวจสุขภาพและปรับปรุงการผลิตในฟาร์มสุกร Training Workshops - Application od Infrared Thermal Camera for Swine health Diagnosis and Production Improvement ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2566 สำหรับเสริมสร้างทักษะความรู้ด้าน Veterinary thermography ให้กับเกษตรกรผู้ที่ทำงานในฟาร์มสุกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ การตรวจสุขภาพสัตว์ ร่วมถึงการนำไปต่อยอดและเผยแพร่ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเจ้าของฟาร์มสุกร ประเทศมาเลเซีย บินตรงเข้าร่วมงานอบรมจำนวน 15 ฟาร์ม โดยการอบรมภาคบรรยายจัดขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มสัตว์ทดลอง จ.ลำพูน และฟาร์มสุกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ในโอกาสนี้ อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับผู้ร่วมอบรมจากประเทศมาเลเซียและกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=249 

แกลลอรี่