การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2562

7 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

          ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร กำหนดจัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2562 และร่วมแสดงข้อคิดเห็น ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการชี้แจงแผนการดำเนินงานในส่วนของการส่งเสริม ขับเคลื่อน และติดตามประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปี 2562 พร้อมทั้งร่วมแสดงข้อคิดเห็นเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.oqdc.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-3697 โทรสาร: 0-5394-3699
E-mail : oqdcenter@gmail.com, oqdcenter@cmu.ac.th