หลักสูตร KIM ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจติดตามเพื่อ Re-Certificate ระบบการจัดการองค์ความรู้ ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems

22 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์ ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับปริญญาเอก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับปริญญาโท) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO30401 รับการตรวจติดตามเพื่อ Re-Certificate ระบบการจัดการองค์ความรู้ ISO 30401:2018 Knowledge Management Systems ซึ่งเป็นกระบวนการการจัดการความรู้ขององค์กร ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการและวิธีการ ในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐธเนศ ด้ายดำ จาก BSI Group (Thailand) Ltd. เป็นผู้ตรวจติดตามในครั้งนี้ ณ ห้อง KIM FORUM ชั้น 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567
แกลลอรี่