การบรรยายพิเศษ Personal Branding

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Career Success Center : CSC) ร่วมกับ งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Personal Branding” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) ชั้นปีที่ 1 และ 2 รวมทั้ง นักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมีคุณอนัณทินี จิตจรุงพร Personal Brand Strategist and Image Consultant เป็นวิทยากร กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโดยรองศาสตราจารย์ อรชร มณีสงฆ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MBA1 คณะบริหารธุรกิจ 
แกลลอรี่