ทีมผู้บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (TMB) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด เข้าเยี่ยมพบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2 พฤศจิกายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะบุญ นิลแก้ว อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (TMB) ประกอบด้วย คุณศิริพร เลิศอภิรังษี, คุณจุมพล กวางอุเสน, คุณทศพล เล็กประดับ, คุณวสันต์ เจียตระกูล และคุณนภัสนันท์ เลิศอภิรังษี และคุณแพน ศิริจันทร์ชื่น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมพบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่