ผู้บริหารและคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน UMT และ UniSZA, Besut campus ประเทศมาเลเซีย

19 มิถุนายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง ผู้ช่วยคณบดี และผศ.ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษาจำนวน 14 คนที่เข้าร่วมโครงการ Student Mobility Program เข้าพบ Assoc. Prof. Dr. Shamsul Abd Razak คณบดี School of Food Science and Technology, Universiti Malaysia Terengganu (UMT) เพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการจัดทำ Memorandum of Understanding (MOU) โครงการ Student Mobility และการส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปฝึกงาน ณ สถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย ในการนี้ คณะผู้บริหารฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ School of Food Science and Technology, UMT

ในช่วงบ่าย ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าพบ Assoc. Prof. Dr. Khamsah Suryati Mohd คณบดี Faculty of Bioresources and Food Industry, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Besut campus เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ Student Mobility การส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปฝึกงาน ณ สถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย การทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำโครงการฝึกอบรมด้าน Sensory evaluation ร่วมกันในประเทศมาเลเซีย หลังจากการประชุม คณะผู้บริหารฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม Sensory Lab ของ Faculty of Bioresources and Food Industry, UniSZA
แกลลอรี่