"กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โครงการ มช. จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

18 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษาจิตอาสาใน "กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โครงการ มช. จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวันนี้มีกิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาด ทาสีรั้ว เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา มีส่วนร่วมรับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นการทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม ส่วนรวม และยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่รั้วรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
แกลลอรี่