บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ด้านความคิดสร้างสรรค์

2 พฤศจิกายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวพศิกา ชุมภู บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Thesis of the Year in Creativity Prize 2019) ชื่อผลงาน “อนุสรณ์สถานสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน” จากการประกวดโครงการ THESIS OF THE YEAR AWARD 2020 หรือ TOY arch 2020 จัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีการคัดเลือกผลงานเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 12 ท่าน จากภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ

   


ผลงาน “อนุสรณ์สถานสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน” มีแนวความคิดการในออกแบบคือ อนุสรณ์สถานสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนที่ต้องการออกแบบให้มีผลต่อสภาวะอารมณ์ความรู้สึกและกระบวนการคิดของบุคคลผู้สูญเสีย ทั้งในด้านกายภาพและความหมายเชิงนามธรรมของพื้นที่ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายในพุทธศาสนาของคนไทยเชื้อสายจีน และพื้นที่ประกอบพิธีกรรมการระลึกถึงบุคคลผู้ล่วงลับ อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อสภาวะเปลี่ยนผ่าน ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้พื้นที่ตั้งแต่สภาวะของการสูญเสียสู่สภาวะของการยอมรับความจริง สื่อความหมายในแง่ของปรัชญาความเชื่อ เกี่ยวกับพิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายจีน โดยการกลับระลึกนั้นเป็นรูปแบบการระลึกรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าไปพูดคุยเรื่องราวความทรงจำในอดีตกับผู้เสียชีวิตได้ จึงเกิดเป็นพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงบุคคลเสมือน เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการรับรู้การตอบสนองต่อการสัมผัสเหมือนเป็นขั้นสุดท้ายของความคิดถึงคือการได้เจอและพูดคุยกับบุคคลนั้นจริง ๆ อีกทั้งพื้นที่ในโครงการทั้งหมดต้องการใช้คนใช้งานโครงการเข้าใจถึงชีวิตและความตายผ่านงานสถาปัตยกรรมอีกด้วย

แกลลอรี่