คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน

10 พฤศจิกายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นหนึ่งในสาม สถาบันในไทย
ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน
Top 500 ของโลก
ในสาขา Clinical Medicine

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน
ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานจน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสาม สถาบันในไทย

ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน

Top 500 ของโลก
ในสาขา Clinical Medicine
#top500inClinicalMedicine
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่