คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

29 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการบรรยายสรุป เรื่อง นวัติกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและการเงิน รวมไปถึงการทำงานของศูนย์บริการจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชน แก่คณะผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยกองทัพเรือ รุ่นที่ 54 วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
แกลลอรี่