นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คว้ารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

20 กรกฎาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

นายปองณภูม ปริศนานันทกุล
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม ประจำปี 2565

จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แกลลอรี่