เปลี่ยนเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดสาร ยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่การแข่งขันระดับโลก

14 มีนาคม 2565

สำนักงานบริหารงานวิจัย

         ประเทศไทยเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการเป็นครัวของโลก เพราะไทยมีความได้เปรียบเรื่องความหลากหลายของทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี แต่จนถึงปัจจุบันประเทศไทยก็ยังไม่เคยสามารถก้าวข้ามไปถึงจุดหมายการเป็นครัวของโลกได้อย่างมั่นคง เนื่องด้วยภาพรวมสินค้าการเกษตรของไทยยังไม่ได้มาตรฐาน มีสารพิษตกค้าง สินค้าทางการเกษตรหลายชนิดจึงถูกตีกลับ หรือไม่สามารถส่งออกเพื่อจำหน่ายได้ในหลายประเทศ ส่งผลให้ไทยสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้อย่างมหาศาล

         ด้วยเหตุผลข้างต้น ศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และทีมนักวิจัย จึงได้ทำโครงการการใช้เทคโนโลยีสีเขียวในการปรับเปลี่ยนเกษตรที่มีสารเคมีตกค้างเป็นเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อช่วยยกระดับการทำการเกษตรของไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปพร้อมๆ กัน โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแผนงานกลุ่ม Global Partnership หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)

         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pmuc.or.th/?p=3707 


ที่มา หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) https://pmuc.or.th/?p=3707

ข้อมูลโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) https://pmuc.or.th/?p=3707
แกลลอรี่