CMUBS สร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง

15 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 5 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาในด้านธุรกิจ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงการปรับตัวของสถานประกอบการช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอนที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คุณธมล ทิพย์เนตร และ คุณพศุตม์ ยศศักดา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามนักศึกษา ก่อนนำคณะนักศึกษาดูงานเยี่ยมชมธุรกิจ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่