ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

27 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงข่าวการประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ได้มีการพิจารณาโครงการ ข้อเสนอโครงการ หรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 โครงการ จากหน่วยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา

วัตถุประสงค์สำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ประเภทคำขอที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และคำขอที่มีวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท จำนวนทั้งหมด 41 โครงการ เพื่อเป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากระบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน ผ่านการติดตามและประเมินผลโครงการฯ โดยกลุ่มบริหารกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อรรณพ ธนัญชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ ว.นานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัมคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ในกรอบนโยบายด้าน Digital Manpower ภายใต้โครงการชื่อ "โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์ชาติพันธุ์และชนเผ่า Digital Manpower เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาตลอดชีวิต
แกลลอรี่