ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการอบรม LIBRARY CLASS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

12 พฤศจิกายน 2563

สำนักหอสมุด

           ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เชิญร่วมการอบรม LIBRARY CLASS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom และในห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://w1.med.cmu.ac.th/library/libraryclass.php 

แกลลอรี่