คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนากลุ่ม CoP เพื่อนำไปสู่สถาบันการเรียนรู้ ประจำปี 2566

16 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “การพัฒนากลุ่ม CoP คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่สถาบันการเรียนรู้” ประจำปี 2566 หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs พัฒนาสู่ Best Practice” โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ภายในงานมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2566 โดยเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ นายพร พรมมหาราช และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารอัตรากำลังในอนาคตของ มช.”

โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำกลุ่ม CoP เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ก่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร ตลอดจนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี นำไปสู่กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบของคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตามค่านิยมหลักของคณะวิทยาศาสตร์ คือ มุ่งสู่สถาบันการเรียนรู้ (Institutional Learning)แกลลอรี่