คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองของน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ในงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

8 มิถุนายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองของน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ใน “งานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แนะนำข้อมูลด้านการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางคลินิกและการศึกษาหลังปริญญา ประธานหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ ให้การแนะนำการเรียนการสอนของหลักสูตร และ ผศ.ดร.น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา รวมถึงสายงานวิชาชีพสัตวแพทย์ ก่อนทำการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 และแบ่งกลุ่มผู้ปกครองให้ได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของน้อง ๆ ในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

แกลลอรี่