ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง Update Critical Care 2021 for Nurses

7 กรกฎาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


ในสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดต่อที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็ว จำนวนเตียงและทรัพยากรในหอผู้ป่วยวิกฤตที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการให้การดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ พยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตเป็นหนึ่งในบุคลากรสุขภาพที่เป็นผู้เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง มีหน้าที่ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการเพื่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งเพื่อการรักษาการเฝ้าระวัง และการตรวจเพื่อวินิจฉัยในผู้ป่วยวิกฤต พยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตจึงต้องมีความตื่นตัวในการศึกษาทบทวนความรู้และหลักฐานใหม่เพิ่มเติม เพื่อออกแบบการดูแลให้สนองตอบปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์และพยาบาลวิชาชีพทุกท่านร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง Update Critical Care 2021 for Nurses ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ผ่าน Application Zoom วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักฐานใหม่ ความรู้ชั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในสถานณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการดูแลเทคโนโลยีขั้นสูงในการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงอาการและเพื่อการรักษาตลอดจนการตรวจเพื่อวินิจฉัยในผู้ป่วยวิกฤต นอกจากนี้เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การเจ็บป่วยวิกฤตที่มาจากระบาดของโรคติดเชื้อ

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ภัทราพร ตาเจริญเมือง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วเต็ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง และ พว.สิริรัตน์ เหมือนขวัญ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ต้องการลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/DDzKv  หรือ  www.facebook.com/nsccmu
ติดต่อสอบถามได้ที่
Email : nsccmunews@gmail.com
Line ID : NSCCMU
โทรศัพท์ 081-9925828
โทรสาร : 053-212629

แกลลอรี่