ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ 63 ปี

26 ตุลาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
- ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๔๕ น.
- พิธีเปิดงาน
โดย ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
- ฉายวีดิทัศน์ "๖๓ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช."
- พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล และทุน
พิธีมอบโล่เกียรติยศ ผู้มีอุปการคุณสูงสุด ประจำปี ๒๕๖๕
- หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์
- รางวัล MED CMU AWARD 2022
- รางวัล "ช้างทองคำ"
- นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากที่สุด ประจำปี ๒๕๖๔
- นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact factor สูงสุด ประจำปี ๒๕๖๔
- นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ระดับสูง ขั้นที่ ๓ ปีที่ ๑
- รางวัลคนสวนดอกรักษ์คุณภาพ
พิธีมอบเกียรติบัตร และทุน
ภาควิชาดีเด่นด้านผลิตงานวิจัยสูงสุด ประจำปี ๒๕๖๔
หลักสูตรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- บุคลากรที่ได้รับรางวัล "หนึ่งในร้อย" รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี ๒๕๖๕
จำนวน ๖๒ ท่าน
- "ทุนคุณแม่กิ้มหน้อย นันทจิต ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก"
- กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติในโอกาสครบรอบวันสถาปนา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
- เสร็จพิธี

การแต่งกาย ชุดสากลนิยม ชุดปฏิบัติงาน หรือ ชุดสุภาพ


แกลลอรี่